סקריפט שעון בתוך כפתור

סקריפטים שעון בתוך כפתור

<form name="form"><input onclick="timeInfo()" type="button" name="button" value="1:31:55 PM" /></form> <script type="text/javascript" language="JavaScript">// <![CDATA[

day = new Date(); miVisit = day.getTime(); function clock() { dayTwo = new Date(); hrNow = dayTwo.getHours(); mnNow = dayTwo.getMinutes(); scNow = dayTwo.getSeconds(); miNow = dayTwo.getTime(); if (hrNow == 0) {hour = 12;ap = " AM";} else if(hrNow <= 11) {ap = " AM";hour = hrNow;} else if(hrNow == 12) {ap = " PM";hour = 12;} else if (hrNow >= 13) {hour = (hrNow – 12);ap = " PM";} if (hrNow >= 13) {hour = hrNow – 12;} if (mnNow <= 9) {min = "0" + mnNow;} else (min = mnNow) if (scNow <= 9) {secs = "0" + scNow;} else {secs = scNow;} time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap; document.form.button.value = time; self.status = time; setTimeout('clock()', 1000); } function timeInfo() { milliSince = miNow; milliNow = miNow – miVisit; secsVisit = Math.round(milliNow / 1000); minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60); alert("There have been " + milliSince + " milliseconds since midnight, January 1, 1970.  " + "You have spent " + milliNow + " of those milliseconds on this page.  " + "…. About " + minsVisit + " minutes, and " + secsVisit + " seconds."); } clock(); onError = null; // ]]></script>

דוגמא :