Tag Archives: centos

הוספת איפי add ips

מדריך זה טוב לפדורה וסנטוס ( fedora centos ):
נכנסים לתיקייה:
/etc/sysconfig/network-scripts
מעתיקים את הקובץ ifcfg-eth0 כמספר האי פי שאנחנו עומדים להוסיף.
וקוראים לקבצים המעותקים: ifcfg-eth0:0 ifcfg-eth0:1 ifcfg-eth0:2 etc
זה אמור להראות ככה:
DEVICE=eth0:0
BOOTPROTO=static
IPADDR=80.179.149.200
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
משנים את האי פי IPADDS ואת השם של ה DEVICE לפי מה שקראנו לו.
service network restart
והאי פי אמורים להיות מוגדרים.
**מדריך זה מתבסס על העובדה שמדובר באי פי על אותו subnet (רק הבסוף של האי פי משתנה), במידה ולא, תנו למנהל האי פים לעשות זאת, או קחו פרטים מדוייקים על ה subnet השונים ופתחו Tאשכול בתמיכה טכנית).

דרך נוספת להתקין (בטוחה יותר, פחות סיכוי לטעויות אנוש) webmin מ webmin.com ואז בעזרת הפאנל ניהול להוסיף אי פי , כמו כן ניתן להוסיף מפאנלים אחרים da cpanel בקלות דרך הפאנל.. נכנסים לניהול האי פי ומוסיפים.

טיפ: אם המחשב שלכם נמצא בחווה מרוחקת, כדאי לעשות פעולה כזאת בתיאום עם צוות החווה שלכם, למקרה סביר של שיבוש בתהליך, בשל טעות בהקלדה או סיבוכים נוספים. טעות תוביל לנפילת התקשורת לשרת.

CentOS 5.7 Upgrade PHP 5.1 to 5.3

CentOS 5.7 Upgrade PHP 5.1 to 5.3

The MediaCP requires PHP 5.2 or higher to operate, with CentOS 5.7 the default installed PHP package is PHP 5.1.

 

You will need to upgrade your version of php before installing our product.

 

–Please note this applies to LAMPP (Linux, Apache, MySQL & PHP) installations only —
If you are using cPanel or another web hosting control panel, you will need to consult appropriate documentation to upgrade.

 

 1. Remove current PHP package:
  # yum remove php php-common
 2. Install php53 packages
  # yum install php53 php53-mysql php53-gd php53-curl

 3. Restart apache for changes to take affect.
  # /etc/init.d/httpd restart
 4. You can check this worked by typing in:
  # php -v

  This should return something like:
  PHP 5.3.3 (cli) (built: Dec 10 2013 22:12:52)
  Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
  Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies

מדריך להתקין OpenVPN על CentOS

I have searched this forum and i don't find any OPENVPN tutorial, so i'll write tutorial how to make OPENVPN running on CentOS, hope it will be useful.

Here i'm using OpenVZ VPS with CentOS 5.5 32bit, and about the memory requirement? Don't worry, OPENVPN doesn't eat your memory too much, i have 50 user running in my 128MB vps and it only eats 25MB memory

First thing you have to do is check whether tun/tap is active or not by typing
#cat /dev/net/tun

Code:
cat: /dev/net/tun: File descriptor in bad state

take a look at the status above, "File descriptor in bad state" means tun/tap is active, otherwise please ask your provider to activate it

Install required modules
#yum install gcc make rpm-build autoconf.noarch zlib-devel pam-devel openssl-devel

Download OPENVPN repo
#wget http://openvpn.net/release/lzo-1.08-4.rf.src.rpm

for 32bit
#wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm

for 64bit
#wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm

Build the rpm packages
#rpmbuild –rebuild lzo-1.08-4.rf.src.rpm
#rpm -Uvh /usr/src/redhat/RPMS/i386/lzo-*.rpm
#rpm -Uvh rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm

*remember to change i386 to x86_64 if you're using 64bit

Install OPENVPN
#yum install openvpn

Copy OPENVPN easy-rsa folder to /etc/openvpn/
#cp -R /usr/share/doc/openvpn-2.1.4/easy-rsa/ /etc/openvpn/

Now let's create the certificate
#cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0
#chmod 755 *
#source ./vars
#./vars
#./clean-all

Build CA
#./build-ca

Code:
Country Name: may be filled or press enter
State or Province Name: may be filled or press enter
City: may be filled or press enter
Org Name: may be filled or press enter
Org Unit Name: may be filled or press enter
Common Name: your server hostname
Email Address: may be filled or press enter

Build key server
#./build-key-server server

Code:
Almost the same with ./build.ca but check the changes and additional
Common Name: server
A challenge password: leave
Optional company name: fill or enter
sign the certificate: y
1 out of 1 certificate requests: y

Build Diffie Hellman (wait a moment until the process finish)
#./build-dh

Now i'm gonna create UDP port 1194 configuration for OPENVPN, use any text editor you like
#nano /etc/openvpn/1194.conf

Code:
local 123.123.123.123 #- your_server_ip
port 1194 #- port
proto udp #- protocol
dev tun
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
ca /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/server.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dh1024.pem
plugin /usr/share/openvpn/plugin/lib/openvpn-auth-pam.so /etc/pam.d/login
client-cert-not-required
username-as-common-name
server 1.2.3.0 255.255.255.0
push "redirect-gateway def1"
push "dhcp-option DNS 208.67.222.222"
push "dhcp-option DNS 4.2.2.1"
keepalive 5 30
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status 1194.log
verb 3

before you save the configuration, make sure that the "plugin /usr/share/.. /pam.d/login" is one line

Start the OPENVPN with 1194.conf
#openvpn /etc/openvpn/1194.conf &

here's the status if OPENVPN successfully started

Code:
Mon Feb 21 02:23:20 2011 UDPv4 link remote: [undef]
Mon Feb 21 02:23:20 2011 MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Mon Feb 21 02:23:20 2011 IFCONFIG POOL: base=1.2.3.4 size=62
Mon Feb 21 02:23:20 2011 Initialization Sequence Completed

Make OPENVPN 1194.conf running in background
#bg

Enable ipv4 forward
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Route iptables
#iptables -t nat -A POSTROUTING -s 1.2.3.0/24 -j SNAT –to 123.123.123.123

*1.2.3.0 is allocated ip for OPENVPN client
*123.123.123.123 is your server ip

Now we create username and password for authorization
#useradd username -s /bin/false
#passwd username

Download ca.crt file in /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ directory, you can use sftp client

Download and install OPENVPN client for windows, download the latest stable release OPENVPN version 2.1.4 from here

After you finished installing OPENVPN, move ca.crt (file that you previously downloaded from /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/) to OPENVPN config folder in your program files (\Program Files\OpenVPN\config\)

Also create client configuration file in OPENVPN config directory, here's the example:

Code:
client
dev tun
proto udp #- protocol
remote 123.123.123.123 1194 #- SERVER IP and OPENVPN Port
resolv-retry infinite
nobind
tun-mtu 1500
tun-mtu-extra 32
mssfix 1450
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
auth-user-pass
comp-lzo
verb 3

save with anyname.ovpn or 1194.ovpn

http://i56.tinypic.com/aktvet.jpg

Run OPENVPN Client on your Windows, connect with your username and password.

http://i55.tinypic.com/2vwz9di.jpg
http://i53.tinypic.com/2883y0y.jpg

Check your IP Address in browser and Voila!!! You're IP is now changed to your server IP

note:
– Never fails make OPENVPN on CentOS with this tutorial
– Those configurations above are basic configuration, you can check OPENVPN website for another configuration
– If you're using Win 7, before installing OPENVPN client, right click on the installer, properties, run as administrator and change compatibility to Windows XP SP3
– If you wanna add another port, maybe TCP so you can run OPENVPN over proxy, just create new configuration for server, adjust the following lines:

Code:
port: your preferred port
protocol: tcp or udp
client's ip: 1.2.4.0 or 1.2.5.0 ; 1.2.6.0 ; and so on

also new configuration for client

Code:
proto xxxx #- change xxxx to tcp or udp
remote 123.123.123.123 yyyy #- change yyyy to OPENVPN port

and then run the command
#iptables -t nat -A POSTROUTING -s 1.2.4.0/24 -j SNAT –to 123.123.123.123

מדריך | מומלץ להתקין לפני התקנת DirectAdmin

לפני התקנת DirectAdmin, יש כמה התקנות בסיסיות שאתה צריך. להלן פקודות האופייניות בשימוש לפני שאנו מתקינים DirectAdmin.

מדריך | להתקנת screen ב centos

כנסים לשרת לינקוס מתחברים מרוט
root

לאחר מכאן מקשים את המלל הבא

yum install screen

נשאל מספר שאלות לענות Yes

מדריך זה נכתב ע"י חברת סרב וואב
כל זכויות שמורות לחברת סרב וואב הוסטינג עסקים.
בניית אתרים , איחסון אתרים , שרתי רדיו , שרתי משחק , עיצוב אתרים , מערכות ניהול תוכן cms , רישום דומין , בוט שידור , שרת רדיו , שם מתחם , רדיו באיטרנט